ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEPRO BV

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Leverancier: Schepro B.V. h.o.d.n. Materiaal.nl ingeschreven in het handelsregister onder nummer 11015192 statutair gevestigd te Hedel en kantoorhoudende te (6101 XA) Echt aan de Bellweg nr. 17Afnemer: de wederpartij met wie Leverancier een Overeenkomst sluit of wilt sluiten, of voor wie Leverancier een aanbieding doet of een levering of prestatie verrichtPartij: iedere partij bij de OvereenkomstOvereenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer waarvan de Voorwaarden een onderdeel zijnVoorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, Overeenkomst en/of andere rechtshandelingen tussen Leverancier en Afnemer. De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen door Leverancier.
 3. Wijzingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of electronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
 4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties en/of enige andere reclame-uiting van Leverancier en deze Voorwaarden prevaleren de Voorwaarden.
 5. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Leverancier en Afnemer gesloten Overeenkomst en deze Voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.
 6. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden volldedig van toepassing. Leverancier en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen altijd worden herroepen door Leverancier. Leverancier heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot vijf werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt, in welk geval tussen partijen geen Overeenkomst tot stand komt.
 2. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, brochures of andere gegevens is Leverancier niet aansprakelijk. Alle verstrekte gegevens en bescheiden blijven eigendom van Leverancier en dienen op ons eerste verzoek aan Leverancier te worden geretourneerd op straffe van een direct opeisbare boete –dus zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst – van €000,= per overtreding. Tevens behoudt Leverancier zich alle rechten uit hoofde van intellectuele eigendom voor.
 3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. Tenzij anders vermeld zijn genoemde prijzen exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag-, transport- en verzendkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

Artikel 3: Adviezen enverstrekte informatie

 1. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Leverancier die niet direct betrekking hebben op de Overeenkomst.
 2. Als Afnemer aan Leverancier informatie verschaft mag Leverancier bij het opstellen van een aanbod en/of bij de uitvoering van Overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

Artikel 4: Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Leverancier deze schriftelijk of electronisch (per email) bevestigt dan wel als Leverancier uitvoering geeft aan de Overeenkomst.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende of afwijkende afspraken binden Leverancier slechts indien deze schriftelijk of electronisch (per email) zijn bevestigd door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Leverancier.
 3. Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

Artikel 5: Prijzen

 1. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen ongeacht of de wijziging voor Leverancier al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Leverancier zal Afnemer van genoemde wijzigingen in kennis stellen en Afnemer is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van Leverancier te voldoen.
 2. De prijzen zijn exlcusief BTW en gelden slechts voor de in de Overeenkomst genoemde zaken en diensten. Alle in aanvulling daarop door Leverancier geleverde zaken, verleende diensten, gemaakte kosten en/of betaalde belastingen/heffingen zullen door Leverancier afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling geschiedt per online bankieren of op rekening via factuur. De wijze van betaling zal door Leverancier worden aangegeven.
 2. Leverancier heeft het recht om vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen.
 3. Indien is overeengekomen dat Afnemer op rekening betaalt, geldt een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Dit geldt ook indien sprake is van deelleveringen waarvoor afzonderlijke facturen worden gezonden. Het factuurbedrag dient voldaan te worden op een door Leverancier opgegeven bankrekening in Nederlandse valuta. Afnemer is niet gerechtigd om vorderingen van Leverancier te verrekenen en/of te compenseren alsmede is hij niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 4. Indien een factuur niet is voldaan binnen de overeengekomen betaaltermijn, is Afnemer in gebreke zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling. Afnemer is in dat geval rente verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de Afnemer de geldsom volledig heeft voldaan. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 5. Wanneer Leverancier een onbetaald gebleven faktuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 175,= (exclusief BTW) of indien dit hoger is 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde rente.
 6. Al hetgeen Afnemer betaalt, strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 7. Als Afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om op eerste verzoek van Leverancier daartoe in plaats van betaling van de overeenkomgen geldsom te voldoen aan verzoek tot inbetalinggeving.
 8. Ongeacht de overeengekomen betalingcondities is Afnemer verplicht op eerste verzoek van Leverancier, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken.
 9. Leverancier is bevoegd zijn schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen aan Afnemer of aan Afnemer gelieerde partijen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

 1. Alle door Leverancier aan Afnemer te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot dat Afhnemer aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door Leverancier verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Leverancier jegens Afnemer wegens tekortschieten door Afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Leverancier, heeft voldaan.
 2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Afnemer deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
 3. Voorzover het eigendom van Leverancier door zaaksvorming en/of vermenging verloren mocht gaan, geeft Afnemer reeds nu vooralsdan de zaken waarin de door Leverancier geleverde zaken zijn verwerkt dan wel mee zijn vermengd in pand aan Leverancier, ten belope van de vordering die Leverancier, uit welken hoofde ook, op Afnemer mocht hebben. Leverancier is gerechtigd en Afnemer geeft daartoe volmacht aan Leverancier om de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden op ieder moment ter verkijging van dit pandrecht te registreren bij de Belastingdienst.
 4. Afnemer is verplicht om onmiddellijk mededeling te doen aan Leverancier van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die eigendom zijn van Leverancier, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. Afnemer is gehouden om zijnerzijds alles te doen om de eigendoms- of zekerheidsrechten van Leverancier te beschermen. Afnemer is voorts verplicht om de zaken waarvan het eigendom bij Leverancier berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
 5. Nadat Leverancier zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Afnemer zal daartoe alle medewerking verlenen en toegang tot de terreinen verschaffen waarop de zaken zich bevinden.
 6. Leverancier heeft op alle zaken die hij van Afnemer uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vordeirngen die hij op Afnemer heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 8: Levering en risico-overgang

 1. Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden bij het aangaan van de Overeenkomst aan Leverancier bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
 2. Overschrijding van de door Leverancier opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Afnemer nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden, schadvergoeding te vorderen en/of enig beding uit de Overeenkomst niet na te komen/op te schorten.
 3. De levertijd gaat eerst in nadat de Overeenkomst tot stand gekomen is, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens in het bezit van Leverancier zijn en een eventuele betaling, voorzover deze bij het sluiten van de Overeenkomst behoort te geschieden door Leverancier is ontvangen.
 4. Afnemer is verplicht de zaak of zaken die onderwerp van de Overeenkomst zijn in ontvangst te nemen: ook wanneer deze in delen worden geleverd. Indien zaken niet afleverbaar zijn worden de daaruit voortvloeiende kosten bij Afnemer in rekening gebracht. Niet afgenomen zaken worden voorts voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen.
 5. Leverancier is gerechtigd de zaken in delen te leveren. Voor elke deellevering geldt hetegen in dit artikel is opgenomen.
 6. Het risico van de door Leveranier te leveren of te plaatsen zaken gaat op Afnemer over op het moment dat de zaken het bedrijfspand/magazijn van Leverancier hebben verlaten. Het voorgaande is ook van toepassing wanneer Leverancier zorg draagt voor transport en/of installatie van zaken.
 7. Indien Leverancier, Afnemer heeft medegedeeld dat de zaken ter afhaling of transport gereed staan, en Afnemer verzuimt de zaken op te halen of af te nemen, gaat het risico voor de zaken op het moment van mededeling op Afnemer over. De kosten van opslag zijn alsdan voor rekening van Afnemer.

Artikel 9: Garantie, reclame en klachttermijn

 1. De garantie met betrekking tot de door Leverancier geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. Afnemer heeft jegens Leverancier enkel recht op garantie indien en voor zover aan Leverancier nog garantie wordt verstrekt door de toeleverancier van Leverancier of fabrikant. De mogelijkheid om te reclameren vervalt in ieder geval een jaar na aflevering van de zaken.
 2. Reclames terzake van gebreken aan geleverde zaken of terzake de verrichte opdracht, dienen schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend, en wel onmiddellijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat deze gebreken aan het licht zijn gekomen onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Leverancier dient door Afnemer in de gelegenheid te worden gesteld om zich ter plaatse van de gegrondheid van de klachten te overtuigen.
 3. Aanspraak op garantie vervalt direct in de volgende gevallen:
 4. indien Afnemer een gebrek zelf heeft gerepareerd of heeft doen repareren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier;
 5. indien Afnemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 6. bij het niet juist opvolgen van bedrijfs- of bedieningsinstrukties en het niet gebruiken van het geleverde naar de aard daarvan en volgens normale technische begrippen;
 7. onvoldoende onderhoud te wijten aan de schuld van of voor rekening komend van Afnemer;
 8. het zelf of door derden laten aanbrengen van wijzigingen in de geleverde zaken;
 9. bij gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage en/of normaal gebruik;
 10. indien Leverancier niet terstond in de gelegenheid is gesteld door Afnemer de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
 11. indien zaken niet (meer) te indentificeren zijn als zijnde afkomstig van Leverancier.
 12. Afnemer dient klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Leverancier hebben ingediend.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens tot hetgeen waartoe Leverancier op grond van garanties gehouden mocht zijn, is Leverancier niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij Afnemer als aan derden.
 2. Voor zover Leverancier toch aansprakelijk gehouden mocht kunnen worden is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het door Leverancier met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag met dien verstande dat de omvang nooit groter is dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald. Indien er in voorkomende gevallen geen enkele verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde (exclusief BTW). Eventuele schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na het onstaan schriftelijk aan Leverancier gemeld te worden, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde soweiso vervallen zijn.
 3. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdend met de Overeenkomst en de geleverde zaken.

Artikel 11: Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Leverancier niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door Leverancier ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers, transporteurs of andere partijen waarvan Leverancier afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 3. Leverancier heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens Afnemer na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt Leverancier zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
 4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Leverancier bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Afnemer is in dat geval bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen die nog niet is nagekomen door Leverancier.
 5. Afnemer heeft geen recht op vergoeding van als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel gelden of te lijden schade.

Artikel 12: Ontbinding

 1. Leverancier heeft het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke mededeling aan Afnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:
  • Afnemer enig op hem rustende verplichting niet of niet tijdig nakomt;
  • Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag van zijn faillissement is ingediend;
  • Afnemer (voorlopige) surseance aanvaagt of deze is uitgesproken;
  • Beslag wordt gelegd op eigendommen van Afnemer;
  • Afnemer wordt ontbonden of wordt geliquideerd.

Artikel 13: Industriële en/of intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle aan Leverancier toekomende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op modellen, brochures, folders, tekeningen, handleidingen, procédés blijven te allen tijde bij Leverancier berusten, ongeacht of de zaken en diensten waarop die rechten betrekking hebben, door Leverancier worden verkocht, verhuurd, in lease of bruikleen gegeven, geschonken worden of anderszins ter beschikking worden gesteld aan Afnemer of een derde, of in andere zaken worden verwerkt.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopveredrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse burgelijke rechter die bevoegd is in de statutaire vestigingsplaats van Leverancier, zij het dat Leverancier altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Afnemer is gevestigd.
0